องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 พ.ย. 2562 ]99
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 พ.ย. 2562 ]93
3 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]94
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 พ.ย. 2562 ]96
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 พ.ย. 2562 ]96
6 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 8 พ.ย. 2562 ]92
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 8 พ.ย. 2562 ]93
8 การขอรับบำเหน็จตกทอด %28กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม%29 [ 8 พ.ย. 2562 ]95
9 การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ %28กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม%29 [ 8 พ.ย. 2562 ]94
10 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]94
11 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่%29 [ 8 พ.ย. 2562 ]93
12 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]91
13 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]96
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 8 พ.ย. 2562 ]92
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 8 พ.ย. 2562 ]97
16 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 8 พ.ย. 2562 ]95
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 8 พ.ย. 2562 ]92
18 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 8 พ.ย. 2562 ]97
19 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 8 พ.ย. 2562 ]93
20 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 8 พ.ย. 2562 ]100
 
หน้า 1|2