องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

โพนแพงถิ่นน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  ก้าวล้ำการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมแหล่งท่องเที่ยว

พันธกิจ

                                1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

                                2)  จัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

                                3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                                4)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                                5)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี,เด็ก,เยาวชน,ผู้สูงอายุและผู้พิการ

                                6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี,เด็ก,เยาวชน,ผู้สูงอายุและผู้พิการ

                                7)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                                8)  จัดให้มีน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภคและการเกษตร

                                9)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

                                10)  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด