องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

3.1  การศึกษาของราษฎร  เด็ก  นักเรียน  สถานศึกษา

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1   แห่ง                             ครูจำนวน  25  คน

   นักเรียนจำนวน  622  คน  ชายจำนวน  318  คน            หญิงจำนวน  304  คน

-  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  5   แห่ง                          ครูจำนวน  36  คน

   นักเรียนจำนวน  515  คน  ชายจำนวน 265  คน             หญิงจำนวน  250  คน

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จำนวน  4   แห่ง                     ครูจำนวน  10  คน

   นักเรียนจำนวน  118  คน  ชายจำนวน  52  คน              หญิงจำนวน  66  คน

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                    จำนวน  3   แห่ง      

3.2  สถาบันและองค์การทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์โรงเรียนมัธยมศึกษา                   จำนวน  11   แห่ง

3.2  สาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                   จำนวน  1  แห่ง

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                    จำนวน  1  แห่ง

-  สถานพยาบาลเอกชน                                       จำนวน  1  แห่ง

-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                   ร้อยละ  100

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  จุดตรวจ                                                                      จำนวน  1  แห่ง

-   จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตนวาปี                      จำนวน   1  แห่ง

-   ฐานตำรวจตระเวนชายแดน                                         จำนวน   1  แห่ง