องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายชรินทร์  บรรณบดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 

โทร.087-2271116

 
 
  นางจิณห์วรา บรรณบดี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  

โทร.081-8798308
   
นางสาวรัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์
นางสาวสุทธิณี ศรีรักษ์
นายอนุชา ขัติยนนท์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.095-1454461 โทร.081-0618860 โทร.083-3324171
   
  นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

โทร.084-2639626