องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
กองช่าง


 
 
  นายอนุชา ขัติยนนท์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

 
 
 
นายอุทัย   พรมวงษา   นายกฤษฎ์ธัญทัพพ์   หอมหวล
เจ้าพนักงานประปา   เจ้าพนักงานประปา
นายเกรียงศักดิ์   คำสิทธิ์
นายนิติศักดิ์   ญาติคำ นายเกียรติศักดิ์   มูลเจริญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 


นายสุขสันต์   เจริญดี

นายมาโนชย์   มูลสูตร

นายวรรณวุฒิ   ตันอ้วน
คนงานเครื่องสูบน้ำ คนงานทั่วไป คนงานเครื่องสูบน้ำ