องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
สำนักปลัด

   
  นางสาวรัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง จ่าเอก ศรทอง  ขวัญทอง
จ.ส.ต.ไชยพรภ์  ภูศรีฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายพิชิษฐ  กุศล
นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ นางบังอร  ขัติยนนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานว่าง

นางสาวสิริวิมล  ลีเพ็ญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง
นักจัดการงานทั่วไป
นายบุญจันทร์  พรมรัตน์ นายอ่อนศรี  วิสุงเล นายต้อย  ชาภิรมย์
คนงานเครื่องสูบน้ำ เจ้าพนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ
นายปริญญา  พานโชติ นางองอาจ  ทำเนาว์ นายมานพ  จันทะโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานขับรถยนต์ นักการ
นายกล้วย  บุญแก้ว นายธงไชย  ธนาไสย นายโชค  ทศเจริญ
ยาม คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
นางสาวรตีพรรดิ์  ธงชัย
นางประกาย  ปัตถามัย นายสุชาติ  โลหปาน
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
นายมาโนชย์  มูลสูตร
นายสุรัตน์  ปาสานะโม  
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนสวน