องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
สำนักปลัด

   
  นางสาวรัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  

นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง
นางสาวสิริวิมล  ลีเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จ.ส.ต.ไชยพรภ์  ภูศรีฤทธิ์ นายจักพันธ์  ประจิมทิศ นางบังอร  ขัติยนนท์
เจ้าพนักงานป้องกัน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญจันทร์  พรมรัตน์ นายอ่อนศรี  วิสุงเล นายต้อย  ชาภิรมย์
พนักงานสูบน้ำ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายปริญญา  พานโชติ นางองอาจ  ทำเนาว์ นายมานพ  จันทะโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง
นายก้วย  บุญแก้ว นายธงไชย  ธนาไสย นายโชค  ทศเจริญ
ยาม คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นางสาวภัทรจิต  บุทเสน นางประกาย  ปัตถามัย นายสุชาติ  โลหปาน
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
  นายสุรัตน์  ปาสานะโม  
  คนสวน