องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข้อมูลผู้บริหาร


 
นายถวิล  ไชยรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 
โทร.091 065 7736

 
 

 
นายไสว  คำอ้อ
นางณัฐพร  ประเสริฐสังข์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร. 088 563 4144
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร.097 278 4353

   
 
  นางสมร  รุ่งวิสัย
 
  เลขานุการ นายก อบต. โพนแพง
 

โทร.094 292 1400

นายชรินทร์  บรรณนดี


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร 08 7227 1116นางจิณห์วรา  บรรณบดี


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร 08 1879 8303