องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง ( ภูมิตำบล )

                องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่   8  บ้านเปงจาน  ตำบลโพนแพง    อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  อยู่ห่าง

อำเภอโพนพิสัยประมาณ  34  กิโลเมตร และห่างจากอำเภอปากคาดประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอรัตนวาปี ประมาณ 8 กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  หนองคาย บึงกาฬ

1.2 อาณาเขต

ทิศใต้                                    จดองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

ทิศเหนือ                                จดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน

ทิศตะวันออก                         จดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮและองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ทิศตะวันตก                           จดแม่น้ำโขง  (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

1.3  เนื้อที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง   มีพื้นที่ประมาณ  29  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   18,125  ไร่

1.4  ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำ  ลำห้วย  พื้นทีส่วนใหญ่ติดแม่น้ำโขง มีหนองน้ำขนาดใหญ่และลำห้วยปากคาด  ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง

ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เต็มที่สภาพดินเป็นดินร่วนเหมาะสำหรับการทำนา  ทำสวน   ทำไร่และการประมง

1.5   จำนวนหมู่บ้าน        13      หมู่บ้าน

                                หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง                                             หมู่ที่ 8  บ้านเปงจาน

                                หมู่ที่ 2 บ้านอาญา                                                หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง

                                     หมู่ที่ 3 บ้านผักขะ                                                  หมู่ที่ 10 บ้านดงมดแดง

                                หมู่ที่ 4 บ้านดงดาล                                               หมู่ที่  11 บ้านหนองบัวเงิน

                                หมู่ที่ 5บ้านหนองคอน                                           หมู่ที่ 12  บ้านดงดาลเหนือ

                                หมู่ที่ 6 บ้านดงเย็น                                                หมู่ที่ 13    บ้านโนนโพธิ์ทอง

                                หมู่ที่ 7 บ้านดงสาร

1.6  ประชากรและครอบครัว

                ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  5,901   คน  แยกเป็นชายจำนวน   3,015   คน  หญิงจำนวน  2,886  คน   จำนวน  1,899  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  203.48   คน  ต่อตารางกิโลเมตร  (ณ เดือนกุมภาพนธ์ พ.ศ.2559)